page contents
http://www.hibstation.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 รู้จักกับทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์

 ผลิตภัณฑ์

 ติดต่อเรา

ผุดเมืองเดินได้กระตุ้นคนกรุงดูแลสุขภาพด้วยการเดิน

ผุดเมืองเดินได้กระตุ้นคนกรุงดูแลสุขภาพด้วยการเดิน

ผุดเมืองเดินได้กระตุ้นคนกรุงดูแลสุขภาพด้วยการเดิน

     ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ “เมืองเดินได้ ให้ใครเดินดี” ว่า สสส.ร่วมมือกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการ “เมืองเดินได้ เมืองเดินดี” เพื่อสนับสนุนนโยบายสุขภาพด้วยการเดิน สามารถทำได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อคนเดิน ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมสุขภาวะให้กับคนเมืองเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เกิดการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมด้วย

     ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกระบวนการและกลไกในการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครไปสู่เมืองเดินดี (Walkable city) หรือเมืองที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้การเดิน จักรยาน และระบบขนส่งมวลชนเป็นวิธีการหลักในการเดินทาง โดยหวังว่าผลการศึกษาของโครงการฯ จะเป็น “นวัตกรรมเมือง” (City innovation) ที่สามารถเป็นฐานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเมือง (Urban Data) และยังมีประโยชน์ในเชิงการต่อยอดการศึกษาการวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างหลากหลาย อาทิ งานด้านการออกแบบพัฒนาเมือง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนด้านการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในเมือง เป็นต้น ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบริบททางกายภาพและเศรษฐกิจสังคมของเมือง ให้สอดคล้องกับกระแสการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป


     ด้าน ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) กล่าวว่า “โครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี” มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่นำร่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาเมืองเดินดีให้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการทั้งสิ้น 2 ปี แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาศักยภาพและจัดทำแผนที่ศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ระยะที่ 2 การกำหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับใช้เป็นพื้นที่นำร่อง และดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาของพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางในการออกแบบ และระยะที่ 3 การเสนอผังการพัฒนาพื้นที่นำร่องให้เหมาะสมกับการเดินที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งปัจจุบันโครงการฯ อยู่ในระยะที่ 1 ซึ่งศูนย์ฯ ได้พัฒนาดัชนีชี้วัดและแผนที่ศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้า และอยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนาเว็บไซต์ GoodWalk.org เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณะ


ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก : http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/9132

Tags : ผุดเมืองเดินได้กระตุ้นคนกรุงดูแลสุขภาพด้วยการเดิน

view

 หน้าแรก

 สมาชิก

 โปรโมชั่น

 ผลิตภัณฑ์

 แจ้งเลขที่ EMS

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view